Klauzule uznane przez SOKiK za niedozwolone

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku (prawomocny)

Rejestru Klauzul Niedozwolonych nr 3016
SOKiK wyrok z dnia 9 kwietnia 2010 r., sygn. akt XVII AmC 959/09
Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z dnia 21 października 2010 r. 
, sygn. VI ACa 775/10
Sąd Najwyższy wyrok z dnia 21 grudnia 2011r., sygn. akt I CSK 310/11 

„Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które naliczane są odsetki. Wysokość ustalonego oprocentowania może ulec zmianie w przypadku zmiany o co najmniej 0,25 punktu procentowego jednego z niżej wymienionych czynników:

1/stawek WIBOR
2/stopy procentowej bonów skarbowych 52-tygodniowych
3/stopy redyskonta weksli NBP
4/stopy procentowej kredytu lombardowego NBP
5/wysokości stopy rezerw obowiązkowych.

Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem wejścia w życie w bankach Uchwały Zarządu Banku zmieniającej wysokość stopy procentowej.”

Bank Spółdzielczy w Szubinie:

Rejestru Klauzul Niedozwolonych nr 2802
SOKiK sygn. XVII AmC 2360/10

„(…) oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie.”

BRE Bank:

Rejestr Klauzul Niedozwolonych nr 4704

SOKiK z dnia 22 października 2009 r., sygn. akt XVII AmC 349/09 (przegrana Urzędu)
Sąd Apelacy w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 6 sierpnia 2010 r., sygn. akt VI ACa 88/10 (przegrana Urzędu)
Sąd Najwyższy z dnia 4 listopada 2011 r. sygn. akt ICSK 46/11 (wygrana Urzędu – odesłanie do Sądu Apelacyjnego)
Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI ACa 1460/11 – wygrana Urzędu – Komunikat UOKiK

Stopa procentowa kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania umowy w przypadku zmiany co najmniej jednego z następujących parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego:

 • oprocentowania lokat międzybankowych (WIBID/WIBOR)
 • rentowność bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa
 • zmiany stóp procentowych NBP

oraz w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów

Eurobank:

Rejestr Klauzul Niedozwolonych nr 4107
SOKiK wyrok z 24 lipca 2012 r. 
 sygn. XVIII AmC 285/11


”Zmiana wysokości oprocentowania może następować także w przypadku zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji”

Bank Millenium

Rejestr Klauzul Niedozwolonych nr 3178
Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów XVII AmC 426/09

„Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w  dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”

Rejestr Klauzul Niedozwolonych nr 3179
Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów XVII AmC 426/09

 ”W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”.

BRE Bank

SOKiK XVII AmC 1531/09
Sąd Najwyższy I CSK 314/12
Sąd Apelacyjny w Warszawie VI ACa 441/13

„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE  Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

3 odpowiedzi

Strona 1 z 1
 1. Ws
  Ws z | | Odpowiedz

  czy wyrok SOKiK z 24 lipca 2012 r. 
 sygn. XVIII AmC 285/11 juz sie uprawomocnił?

 2. Nabici w mBank - Wygraliśmy! Pobierz wyrok!

  […] Klauzule niedozwolone […]

Prosimy o komentarz z Twoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

Napisz odpowiedź